Troslæren

Udover at bekræfte de universelle sandheder, som alle verdensreligioner formidler i deres hellige skrifter, så præsenteres i "De Guddommelige Principper" også nogle nye spirituelle og religiøse indsigter, som indtil nu har været skjult for menneskeheden. Sammen med dens filosofiske udlægning - Unification Thought - har troslæren potentialet til indenfor teologi, filosofi - og allervigtigst i selve samfundslivet -  at blive kimen til at løse "uløselige" problemer. Herved kan varig fred, enhed og lykke endegyldigt slå rødder hos individet, familien, samfundet, nationen og Verden. Det vil indlede en ny tidsalder hvor Gud´s og menneskets drøm om Himmeriget på Jorden og i Himlen VIL blive en realitet - begyndende med hver enkelt af os og hver enkelt familie som byggesten. Vi brænder derfor for at dele denne universelle troslære med alle i Danmark. Jeg vil her forsøge at introducere troslæren kortfattet under 7 overskrifter, der samtidigt fremhæver nogle vigtige karaktertræk:

1. En troslære, der er kommet som åbenbaringer fra Gud til Pastor Dr. Sun Myung Moon.
Princippet er en præsentation og sammenfatning af de åbenbaringer, som Sun Myung Moon modtog fra Gud over en periode på 10 år fra 1935-1945. Gennem dyb bøn og studie af Bibelen og andre hellige skrifter - og gennem intense åndelige kampe "med mørkets magter" -  lykkedes det endeligt at modtage åbenbaringerne, der entydigt giver svar på livets helt fundamentale spørgsmål. Pastor Moon´s opdagelse og videregivelse af "Princippet" opfylder tre løfter som Jesu Kristi gav vedrørende forkyndelsen af Guds ord. For det første at "ny sandhed" vil blive givet i "De Sidste Tider", der vil indlede og katalysere frembringelsen af en "Ny Himmel og Jord" (Åb. 10:11). For det andet at ville forkynde til os en dag "lige ud om Faderen" ( Joh. 16:25). For det tredie som der står skrevet i Joh. 16:12-13: "Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden; for han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer".
"Princippet" opfylder disse tre løfter og besvarer således uløste spørgsmål og mysterier i Bibelen. Det kan danne basis for forening af kristendommen, da  "Princippet" klarlægger essensen af Skaberen og essensen af Jesus. Princippet afklarer også de centrale teologiske emner i Biblen som indtil nu har givet anledning til mange divergerende fortolkninger, nemlig: Guds væsen og Skabelsesideal; personlig åndelig vækst; forholdet mellem den åndelige og fysiske verden; Syndefaldet og roden til det onde; Formålet med Messias, De Sidste Tider; Treenigheden og Genfødsel; Prædestination, Genopstandelse, Guds frelseforsyn gennem historien og Kristi Genkomst.

2. En troslære, der kan sammenfattes i én læresætning
FFWPUs troslære kan sammenfattes i én læresætning eller universelt livsprincip: "At leve for andre". Da Gud, som er livets og universets skaber - og menneskehedens "Himmelske Forælder" - besluttede sig for at skabe, så valgte han/hun dette livsprincip som grundpillen. Essensen af Guds natur er "Hjerte", som er en ustoppelig impuls og ønske om at opleve glæde gennem kærlighed mellem to gensidige partnere. Derfor var Gud uundgåeligt nødsaget til at igangsætte Skabelsen. I positionen som Forælder, skabte Han/Hun mennesket, i positionen som sine børn og evige kærlighedspartnere. Således er forældre-barn forholdet den centrale akse, hvorom hele Universet kredser. Derfor opsummerede Jesus Kristus, Guds enbårne søn, hele sin troslære i det "dobbelte kærlighedsbud": At elske Gud af hele sit hjerte og at elske sin næste som sig selv".
Jesus praktiserede sin hengivenhed til Gud, og vi ser barmhjertighed og næstekærlighed som essensen af den kristne tro. Da alle verdensreligioner er inspireret af én og samme Skaber, er disse følelser også kernen i andre verdensreligioner.

3. En troslære, der er uadskillelig fra traditionel kristen troslære og som kan bygge bro mellem tro og videnskab.
Princippet bekræfter, at Jesus Kristus blev født som Guds enbårne søn, og er den Messias som det Gamle testamente profeterede om. Den bekræfter frelsen i troen på Jesus Kristus og hans genopstandelse Påskedag. Den bekræfter Treenigheden, som Faderen, Sønnen og Helligånden. Den afdækker den kristne grundlære på en logisk og rationel måde og besvarer endog hidtil uløste spørgsmål, mysterier og hemmeligheder i Bibelen. Herved kan det moderne og rationelt tænkende menneske atter forholde sig til religion og tage den kristne tro alvorligt.
"Princippet" introducerer et nyt paradigme, der gør det muligt at slå bro mellem tro og videnskab, derved kan den sidste forhindring fjernes for at det moderne menneske igen helhjertet kan omfavne den kristne tro.
I det sakramente som FFWPU udfører, nemlig ceremonien for den hellige ægteskabsvelsignelse (som Gud har udpeget pastor og fru Moon til at udføre) kan man på en måde sige, at dåben og nadveren er inkluderet, og at ceremonien bringer disse to sakramenter til deres fuldbyrdelse i ægteskaber, der for første gang i Guds forsynshistorie kan tilhøre og blive ét med Gud fuldt ud.
Unification Theology Seminary (UTS), http://www.uts.edu/ som er FFWPU's seminarium for uddannelse af kirkelige ledere, producerer løbende teologiske diskurser af høj akademisk kvalitet, der går i dybden og diskuterer "Princippet" i relation til traditionelle kristne doktriner og de andre store religiøse skrifter.

4. En troslære, der markerer indgangen til "Det Fuldendte Testamentes Tidsalder". 

I Talen "Sande Forældre og Det Fuldendte Testamentes Tidsalder" som Fru Hak Ja Han Moon gav på en verdensomspændende taletourné til 160 lande i 1993, sammenfattes på bedste vis essensen af "Princippet" i forhold til traditionel kristen teologi. Af særlig vigtighed bringer talen det budskab, at menneskeheden med "Princippet" nu er trådt ind i "Det Fuldendte Testamentes Tidsalder"; en tidsalder, der er karakteriseret ved at Guds frelsearbejde nu kan fuldbyrdes fra blot at have været "individuel frelse" til at være "familiens frelse" og fra kun at være "åndelig frelse" til at også at inkludere "fysisk/jordisk frelse". FFWPU’s perspektiv og formål er således at  bringe religionernes tro og praksis til et nyt og højere niveau - til deres endelige destination - nemlig ikke blot at vejlede, styrke og frelse det enkelte individ, men at vejlede, styrke og frelse familien. Derved kan familien fyldes med Guds sande kærlighed, "tunet ind" til Guds oprindelige skabelsesprincip "at leve for andre".  Derved kan familien blive en urokkelig og uerstattelig byggesten for fred i samfundet, nationen og verden. Hele talen kan læses ved at klikke her: True Parents and the Completed Testament Age :

5. En troslære, der udfordrer den gængse filosofiske tænkning, og bringer den op på et nyt niveau.
Omdrejningspunktet for "Princippet" og pastor og fru Moons taler er altid at vejlede og besvare spørgsmålet: Hvordan kan vi blive lykkelige? Hvordan undgår man at lede efter lykken alle de forkerte steder med sorg og ulykke til følge? Med megen kærlighed udfordres man til at tænke og handle anderledes både til helhedens og individets gavn, for på idealistisk vis at kunne skabe den fundamentale forandring i individ, familie, samfund og verden, som skal til for at virkeliggøre fred, harmoni og varig lykke. Troslæren underbygger en tro og håb om, at fred kan virkeliggøres ved at bygge en verden på principperne om gensidig afhængig, fælles fremgang og universelle værdier.
For at indgå i en dialog på filosofisk plan med historiske, etablererede overbevisninger, er "Princippet" blevet formuleret i en filosofisk "Foreningstænkning" (på engelsk 'Unification Thought') Hvert år arrangerer 'Unification Thought Institute ( UTI) internationale videnskabelige konferencer, der forsker og diskuterer 'Foreningstænkning's" indhold og anvendelse i forhold til klassiske filosofiske emner og aktuelle samfundsproblemer.
Du kan også finde artikler på engelsk med udgangspunkt i 'Unification Thought' ved at klikke her http://www.journals.uts.edu/

6. En troslære, der for første gang åbenbarer  Guds feminine karaktertræk som "Gud Moderen".

Indtil nu har verdensreligionerne kun været i stand til at introducere "den ene halvdel af Gud", nemlig det maskuline karaktertræk, som "Gud Faderen". Igennem Princippet er Guds feminine karaktertræk, som "Gud Moderen" - der indtil nu har været "gemt bag Gud Faderen" - endeligt blevet åbenbaret og tydeliggjort som værende ligeværdig og komplementær med "Gud Faderen". Så endelig forstår vi at Gud både er vores fader og moder og derfor nu kan løfte vores åsyn og  kalde Gud vores "Himmelske Forælder". Det har store implikationer i vores trosliv, at vi endelig kan opleve og omfavne Gud både som vores Fader og Moder. Hvor længe har Gud Moder ikke længes efter at den tid ville komme i Guds forsyns "kosmiske forår", at vi nu kan forholde os til Gud´s fulde billede?  Dette Guds billede sikrer også fuldstændig og ægte lighed mellem mænd og kvinder, som fuldt ligeværdige foran Gud som hans/hendes sønner og døtre. Det åbner også op for den teologiske forståelse, at lige som Gud i sit forsynsarbejde sendte "den enbårne søn " - Jesus Kristus - som "en ny Adam" (Heb. 2:5-9), som stedfortræder for den faldne Adam, så er hans plan nødvendigvis også samtidigt og tilsvarende  at sende "den enbårne datter" som "en ny Eva", som stedfortræder for den faldne Eva. Guds forsynsplan er så at de to sammen, som menneskehedens nye "Sande Forældre", kan holde "Lammets Bryllup" på Jorden - i kødet - og give frelse ved at hele den faldne menneskehed bliver genfødt gennem dem - én famile af gangen. Ligesom der ingen fødsel er uden en moder, så er der ingen genfødsel uden den "enbårne datter" i positionen som den "Sande Moder". Således kan vi forstå at Jesus og Helligånden - i positionen som henholdsvis den åndelige Sande Fader og åndelige Sande Moder - gennem 2000 år har givet åndelig frelse og genfødsel til enhver, som er kommet til tro på dem. Hvad der dog for mange kristne kan virke chokerende, så gør Princippet det for første gang også klart at Jesu korsfæstelse var en dybt tragisk "plan B", som forhindrede den fulde åndelige OG fysiske frelse. Det kan ved første øjekast stå i skærende kontrast til traditionel kristen teologi, fordi Princippet dermed forklarer at korsfæstelsen - som var forårsaget af det udvalgte folks trosløshed - medførte, at Kristi første komme "kun" var i stand til at opfylde "åndelige frelse" (hvorfor Kristi Andet Komme blev nødvendigt). En medvirkende årsag til denne tragedie var netop at Mary og hele Jesu familie  (inklusiv Zakarias´ familie) og de jødiske ledere IKKE støttede ham i at finde en brud, (Guds "enbårne datter") blandt det udvalgte folk, Derved blev han forhindret i at holde Lammets Bryllup, der var forsætningen for de sammen kunne åbne op og give den fulde åndelige og fysiske frelse til alle. Så til manges overraskelse så kræver opfyldelsen af Messias mission at der både er en "Hr. Messias" og Fru Messias", som finder hinanden og fremstår samtidigt i kødet her på Jorden. Det tydeliggører mere end noget andet den helt afgørende betydning af kvinderne og moderrollen i Guds forsynsarbejde, som det også fremgår når man læser Biblen med "nye øjne" fra Princippets standpunkt. Vigtige eksempler her på er Rebekka, Tamar og Maria. Princippet konkluderer at vi nu lever i tidsalderen for Kristi ( Messias) genkomst. Vi tror på at Dr. Pastor Sun Myung Moon og Dr. Hak Ja Han Moon blev kaldet af Gud i vor tid til at påtage sig netop det ansvar at udfylde de to "positioner" og sammen i enhed fuldbyrde formålet med Messias´s komme. Vi opfordrer derfor inderligt alle til alvorligt at studere Princippet og bede til Gud og Jesus for at få svar på hvorvidt dette er sandt eller ej.

7. En troslære, der kan forene verdensreligionerne og bringe deres mission til opfyldelse.
Når man studerer FFWPUs troslære bliver det straks tydeligt, at den ikke kun er for FFWPU, men har universel relevans for alle religioner. Den kan gøre det "umulige" muligt, nemlig at forene de store verdensreligioner, som er forudsætningen for, at håbet om verdensfred kan blive til realitet. Dog går troslæren også udover religion, da den berører det alment menneskelige og eksistentielle. Den kan endog gøre os i stand til helt at undvære religion en skønne dag, ved at den enkelte familie arver Guds sande slægtslinje, sande kærlighed og sande liv gennem de Sande Forældre.
Det vil således blive tydeligt, at troslæren ikke blot "tilhører" et bestemt trossamfund eller FFWPU, men er "Guds endegyldige gave" i vor tid til hver enkelt person, familie, nation og hele menneskeheden - lige meget om man tilhører et bestemt trossamfund eller ej. FFWPU og dens forløber Unification Church (Tongil Bevægelsen) kan således opfattes som en midlertidig formidler af "Princippet" og "fødselshjælper" til at give Guds oprindelige Skabelsesideal fodfæste på Jorden og i den åndelige verden. Når de etablerede kristne kirker, de øvrige religioner og samfundet generelt, anerkender "Princippets" universelle værdi, vil FFWPU have opfyldt sit formål. Så vil alle blive indpodet som grene på "Livets Træ"; blive levendegørelsen af Guds ord og  virkeliggørelsen af Guds Skabelsesideal om menneskeheden som "En stor familie under Gud -  fyldt  med sand kærlighed.