Troslæren

Familieføderationens troslære "Princippet" er helt enestående. For mig med en baggrund som evangelisk kristen repræsenterer den et nyt revolutionerende budskab, som på alle områder i samfundslivet vil kunne blive kimen til, og gøre den afgørende forskel for, at løse "uløselige" problemer - i en grad så det næsten er for godt til at være sandt. Jeg forsøger her at beskrive og introducere den kortfattet under 6 overskrifter - sammenfatter nogle vigtige karaktertræk og hovedpunkter:

1. En troslære, der er opstået gennem nye åbenbaringer fra Gud til Pastor Dr. Sun Myung Moon i Korea.
Princippet er en præsentation og sammenfatning af de åbenbaringer, som Sun Myung Moon modtog fra Gud efter intens spirituel søgen og studie af Bibelen over en periode på 10 år. Dette opfylder Jesu Kristi løfte om at en "ny sandhed" vil blive givet i De Sidste Tider, som vil indlede og katalysere frembringelsen af en "Ny Himmel og Jord".
"Princippet" besvarer hidtil uløste spørgsmål og mysterier i Bibelen og kan derved danne basis for forening af kristendommen. "Princippet" fremstår således som en ny teologisk fortolkning af Bibelen af centrale teologiske emner som: Guds væsen og Skabelsesideal; personlig åndelig vækst; forholdet mellem den åndelige og fysiske verden; Syndefaldet og roden til det onde; Formålet med Messias, De Sidste Tider; Treenigheden og Genfødsel; Prædestination, Genopstandelse, Guds frelseforsyn gennem historien og Kristi Genkomst.
En dansk oversættelse af "Princippet".

2. En troslære, der kan sammenfattes i én læresætning
FFWPUs troslære kan sammenfattes i én læresætning eller universelt livsprincip: "At leve for andre". Da Gud, livets og universets Skaber, menneskehedens Himmelske Forælder, besluttede sig for at skabe, var det med udgangspunkt i dette princip. Da essensen af Guds natur er "Hjerte", som er impulsen og ønsket om at opleve glæde gennem kærlighed - mellem to gensidige partnere - var Gud uvægerligt nødsaget til at igangsætte Skabelsen. I positionen som Forælder, skabte Han/Hun mennesket, i positionen som sine børn og evige kærlighedspartnere. Således er forældre-barn forholdet den centrale akse, hvorom hele Universet kredser. Derfor opsummerede Jesus Kristus, Guds enbårne søn, hele sin troslære i det "dobbelte kærlighedsbud": At elske Gud af hele sit hjerte og at elske sin næste som sig selv".
Jesus praktiserede sin hengivenhed til Gud, og vi ser barmhjertighed og næstekærlighed som essensen af den kristne tro. Da alle verdensreligioner er inspireret af én og samme Skaber, er disse følelser også kernen i andre verdensreligioner.
Dog er FFWPU’s perspektiv og formål at bringe religionernes tro og praksis til et nyt og højere niveau - den endelige destination - nemlig ikke blot at vejlede, styrke og frelse det enkelte individ, men at vejlede, styrke og frelse familien, så den kan fyldes med Guds sande, oprindelige kærlighed, "tunet ind" til Guds oprindelige skabelsesprincip "at leve for andre".

3. En troslære, der markerer indgangen til "Det fuldendte testamentes tidsalder" og virkeliggørelsen af reel lighed mellem mænd og kvinder.
Talen "Sande Forældre og Det Fuldendte Testamentes Tidsalder" som Fru Hak Ja Han Moon gav på en verdensomspændende taletourné til 160 lande, sammenfatter på bedste vis essensen af "Princippet" i forhold til traditionel kristen teologi. Af særlig vigtighed bringer talen det budskab, at menneskeheden med "Princippet" nu er trådt ind i "Det Fuldendte Testamentes Tidsalder"; en tidsalder, der er karakteriseret ved endelig virkeliggørelse af ægte lighed mellem mænd og kvinder; at Guds frelsearbejde nu kan fuldbyrdes fra blot at have været "individuel frelse" til at være "familiens frelse" og fra ene at være "åndelig frelse" til at også at inkludere "fysisk/jordisk frelse".

4. En troslære, der er uadskillelig fra traditionel kristen troslære og som kan bygge bro mellem tro og videnskab.
Princippet bekræfter, at Jesus Kristus blev født som Guds enbårne søn, og er den Messias som det Gamle Testamente profeterede om. Den bekræfter frelsen i troen på Jesus Kristus og hans genopstandelse Påskedag. Den bekræfter Treenigheden, som Faderen, Sønnen og Helligånden. Den afdækker den kristne grundlære på en logisk og rationel måde og besvarer endog hidtil uløste spørgsmål, mysterier og hemmeligheder i Bibelen. Herved kan det moderne og rationelt tænkende menneske atter forholde sig til religion og tage den kristne tro alvorligt.
"Princippet" introducerer et nyt paradigme, der gør det muligt at slå bro mellem tro og videnskab, derved kan den sidste forhindring fjernes for at det moderne menneske igen helhjertet kan omfavne den kristne tro.
I det sakramente som FFWPU udfører, nemlig ceremonien for den hellige ægteskabsvelsignelse (som Gud har udpeget pastor og fru Moon til at udføre) kan man på en måde sige, at dåben og nadveren er inkluderet, og at ceremonien bringer disse to sakramenter til deres fuldbyrdelse i ægteskaber, der for første gang i Guds forsynshistorie kan tilhøre og blive ét med Gud fuldt ud.
Unification Theology Seminary (UTS), http://www.uts.edu/ som er FFWPU's seminarium for uddannelse af kirkelige ledere, producerer løbende teologiske diskurser af høj akademisk kvalitet, der går i dybden og diskuterer "Princippet" i relation til traditionelle kristne doktriner og de andre store religiøse skrifter.

5. En troslære, der udfordrer den gængse filosofiske tænkning, og bringer den op på et nyt niveau.
Omdrejningspunktet for "Princippet" og pastor og fru Moons taler er altid at vejlede og besvare spørgsmålet: Hvordan kan vi blive lykkelige? Hvordan undgår man at lede efter lykken alle de forkerte steder med sorg og ulykke til følge? Med megen kærlighed udfordres man til at tænke og handle anderledes både til helhedens og individets gavn, for på idealistisk vis at kunne skabe den fundamentale forandring i individ, familie, samfund og verden, som skal til for at virkeliggøre fred, harmoni og varig lykke. Troslæren underbygger en tro og håb om, at fred kan virkeliggøres ved at bygge en verden på principperne om gensidig afhængig, fælles fremgang og universelle værdier.
For at indgå i en dialog på filosofisk plan med historiske, etablererede overbevisninger, er "Princippet" blevet formuleret i en filosofisk "Foreningstænkning" (på engelsk 'Unification Thought') Hvert år arrangerer 'Unification Thought Institute ( UTI) internationale videnskabelige konferencer, der forsker og diskuterer 'Foreningstænkning's" indhold og anvendelse i forhold til klassiske filosofiske emner og aktuelle samfundsproblemer.
Du kan også finde artikler på engelsk med udgangspunkt i 'Unification Thought' ved at klikke her http://www.journals.uts.edu/

6. En troslære, der en dag kan gøre religion unødvendig
Når man studerer FFWPUs troslære bliver det straks tydeligt, at den ikke kun er for FFWPU, men har universel relevans for alle religioner. Den kan gøre det "umulige" muligt, nemlig at forene de store verdensreligioner, som er forudsætningen for, at håbet om verdensfred kan blive til realitet. Dog går troslæren også udover religion, da den berører det alment menneskelige og eksistentielle. Den kan endog gøre os i stand til helt at undvære religion en skønne dag, ved at den enkelte familie arver Guds sande slægtslinje, sande kærlighed og sande liv gennem de Sande Forældre.
Det vil således blive tydeligt, at troslæren ikke blot "tilhører" et bestemt trossamfund eller FFWPU, men er "Guds endegyldige gave" i vor tid til hver enkelt person, familie, nation og hele menneskeheden, desuagtet man som udgangspunkt tilhører et bestemt trossamfund eller ej. FFWPU og dens forløber Unification Church (Tongil Bevægelsen) kan således opfattes som en midlertidig formidler af "Princippet" og "fødselshjælper" til at give Guds oprindelige Skabelsesideal fodfæste på Jorden og i den åndelige verden. Når de etablerede kristne kirker, de øvrige religioner og samfundet generelt, anerkender "Princippets" universelle værdi, vil FFWPU have opfyldt sit formål.